2016.12.6 - Turnip Rose Styled Shoot - Sarah Mack Photo