2017.3.2-Ashley and David Laguna Beach Engagement - Sarah Mack Photo