2017.3.12_Devi and Sharath Engagement - Sarah Mack Photo